Vozovna Motol – rekonstrukce podpěr kolejí


V tramvajové vozovně v pražském Motole, postavené v letech 1936-37, bylo z důvodu špatného stavu a především nedostatečné únosnosti stávajících podpor kolejnic s ohledem na dnes používané typy tramvají, nutné přistoupit k jejich celkové rekonstrukci. Ta proběhla v rozsahu kolejí č. 7 až 18 a částečně i na koleji č. 1.

Od: 12/2012

Nejprve byla nutná kompletní demontáži kolejnic a vybourání stávajících ocelových podpor. Poté byly provedeny nové základové pasy, na něž byl proveden, projektantem nově navržený, betonový systém podpor kolejnic. Ten spočíval v osazení prefabrikovaných podpor ve tvaru U dopln o podélná monolitická ztužidla, která zajišťují podélnou stabilitu konstrukce. Na tyto podpěry byly usazeny betonové trámy, na něž se již pomocí upevňovacích uzlů Vossloh montovaly bezžlábkové kolejnice S49. V celém rekonstruovaném prostoru byly provedeny nové dubové pochozí plochy s možností jejich dočasného usazení na nižší úroveň, které pak umožní provádět revizi a udržbu tramvají v celém prostoru nových kolejí. Mezi kolejemi 7-12 byly v zadní časti ze stejného důvodu provedeny stabilně snížené podlahy betonové. Součástí byly také nové rozvody topení a úpravy elektroinstalací.

U koleje č. 1 byly opraveny stávající betonové podpory leve kolejnice a u pravé kolejnice byly zpevněny nevyhovující stávající ocelové podpory. Kolej byla výškově i příčně zrektifikována.